SZKOŁA 2012

 

 

XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej to szkoła o  wieloletniej tradycji znana z konsekwentnie realizowanego programu wychowawczego.

 

 

dziennikarze

 

Od wielu lat prowadzimy wymianę uczniowską ze szkołą w Hemmor (Niemcy). W  pracy z uczniami realizujemy programy autorskie: warsztaty dziennikarsko- medialne, warsztaty teatralno - filmowe, warsztaty psychologiczne. W ramach współpracy z wyższymi uczelniami (UAM, Uniwersytet Przyrodniczy) organizujemy warsztaty i wykłady dla uczniów związane z wybranym przez nich profilem klasy. Zajęcia prowadzą wtedy wykładowcy z uczelni.

 

 

 

boisko 2 wiosna 2015 Szkoła posiada rozbudowaną bazę informatyczną składającą się z dwóch nowoczesnych pracowni komputerowych oraz centrum multimedialnego. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w zestawy komputerowe i projektory multimedialne oraz odpowiednie pomoce dydaktyczne, kilka również w tablice multimedialne. Uczniowie i nauczyciele w procesie dydaktycznym korzystają z platformy edukacyjnej. Swoje zamiłowania sportowe młodzi ludzie mogą rozwijać w  wyremontowanej sali gimnastycznej, małej salce i na nowych boiskach wielofunkcyjnych oraz siłowni zewnętrznej.

 

 

michael ruppert

Tradycją liceum są rekolekcje adwentowe, koncerty charytatywne, Noce Teatrów, Dni Nauki i Sztuki u Zamoyskiej, Festiwal Przyrodniczy, dzięki którym uczniowie poszerzają swoje zainteresowania i pasje. W liceum nadaje szkolne radio Scool, uczniowie – radiowcy w przygotowanym do tego studiu tworzą autorskie audycje. Wydajemy także internetową gazetę „O!Krzyk”, którą redagują w całości dziennikarze - licealiści. Klasy teatralne współpracują z Teatrem Animacji oraz innymi instytucjami teatralnymi,  przygotowują ambitne spektakle i realizują swoje pasje w różnych formach teatralnych.

 

11 listopada

 

W szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów: sportowe, historyczne, Drużyna Szpiku i inne.. Maturzyści, a także ci, którzy potrzebują wsparcia w nauce, uczestniczą w konsultacjach i zajęciach dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Nasi uczniowie zdobywają najwyższe miejsca na podium w licznych zawodach sportowych.

 

 

 

Noc teatrów

 

 

Liceum ma charakter kameralny i dzięki temu nikt tu nie jest anonimowy. W pracy stawiamy na współpracę między gronem pedagogów, a uczniami i ich rodzicami. Na szkolnej stronie internetowej zamieszczone są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania liceum i aktualne wydarzenia z życia szkoły. Bieżące informacje dotyczące osiągnięć uczniów rodzice mogą kontrolować w internetowym dzienniku, do którego mają stały dostęp.

 

 

 

DS3

 

 Nasze liceum stawia na naukę i przede wszystkim na wychowanie zgodne z  uniwersalnymi wartościami i zasadami sformułowanymi przez patronkę liceum Generałową Jadwigę Zamoyską.  Poszanowanie godności drugiego człowieka, patriotyzm, empatia, odpowiedzialność za podejmowane decyzje to wartości ważne dla nas i naszych uczniów.