Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczestników projektu poprzez przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki oraz zajęć rozwijających z informatyki dla 682 uczniów, w tym 34 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  a także  przeprowadzenie szkoleń z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych i informatycznych metodą  eksperymentu dla  41 nauczycieli z 11 szkół Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Celem projektu jest również doposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć z matematyki i informatyki.
Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie zwiększenie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia, a także podniesienie kompetencji 41 nauczycieli oraz wysoki standard wyposażenia szkół objętych wsparciem.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

Partner projektu: Powiat Obornicki

Całkowita wartość projektu: 1 225 182,67 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 163 923,53 zł

Harmonogram zajęć z matematyki:

poniedziałek godz. 8.00 s. 16 - klasy pierwsze (p. prof. Katarzyna Fąfara - Karpińska)

wtorek godz. 8.00 s. 3 - klasy trzecie (p. prof. Urszula Krawczyk)

czwartek godz. 8.00 s. 3, s. 24 - klasy drugie (p. prof. Urszula Krawczyk, p. prof. Tomasz Karpiński)

EFS

Od roku 2008 w XXV Liceum Ogólnokształcącym  funkcjonuje kolejna pracownia współfinansowana ze środków unijnych.

Międzyszkolny turniej debat oksfordzkich

Z początkiem 2013 roku Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu wraz z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podejmują wspólnie realizację nowego projektu edukacyjnego, który będzie miał formę międzyszkolnego turnieju debat oksfordzkich. W rozgrywkach będzie uczestniczyło 8 wielkopolskich liceów – zarówno z Poznania, jak i z mniejszych ośrodków, jak Kościan, Września. W szkołach zostanie przeprowadzony cykl warsztatów przygotowujących do udziału w debatach. W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z zasadami debat oksfordzkich, podstawami retoryki i erystyki. W następnej kolejności rozlosowane zostaną pary szkół, które zmierzą się w pierwszym etapie oraz wspólny dla wszystkich temat.

Uczniowie, przygotowując się do debaty, wezmą udział w dodatkowych zajęciach z historii, które pomogą im przygotować się do debaty pod względem merytorycznym. Cztery zwycięskie drużyny zakwalifikują się do półfinału. Uczestnicy tego etapu spotkają się na warsztatach, podczas których będą doskonalili swoje umiejętności retoryczne, uczyli się prawidłowej emisji głosu czy występowania przed kamerą. Wezmą udział również w wykładach i konwersatoriach związanych z tematem kolejnej debaty, przygotowanych przez wykładowców z Biura Edukacji Publicznej IPN. Podobne zajęcia przeprowadzone będą dla finałowej pary. Uroczysty finał debaty odbędzie się w auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Nagrodą dla zwycięzców będzie wyjazd do Warszawy połączony ze zwiedzaniem Muzeum Powstania Warszawskiego i instytucji państwowych.

Miejsce zadania: wielkopolskie licea, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM,

Cel: Celem projektu jest kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej oraz pogłębianie wiedzy na temat kluczowych zagadnień z najnowszej historii Polski. Wybór specyficznej formy dyskusji, jaką są debaty oksfordzkie, ma umożliwić realizację wszystkich tych założeń jednocześnie. Aby zwyciężyć w debacie, uczniowie będą musieli nauczyć się ścisłego przestrzegania jej reguł: kultury słowa, dyscypliny czasowej, opanowania i szacunku dla oponenta. Przygotowując argumentację do dyskusji, uczniowie będą poszerzali swoją wiedzę historyczną, wykraczając często poza program szkoły średniej.

Tematy będą dobrane pod takim kątem, by każdej ze stron nie zabrakło ważkich argumentów. Będą one dotyczyły kluczowych wydarzeń z historii Polski przypadających na lata 1918-1990, kluczowych dla polskiej tożsamości narodowej, a jednocześnie budzących wiele emocji i kontrowersji.

Szczegółowy plan:

1. Spotkanie organizacyjne z przedstawicielami szkół biorących udział w projekcie

 • omówienie zasad turnieju i kryteriów oceniania drużyn
 • przedstawienie szczegółowego harmonogramu i tematyki poszczególnych etapów

2. Przygotowanie do I etapu:

 • warsztaty w 8 liceach (debaty oksfordzkie, retoryka, erystyka)
 • zajęcia merytoryczne przygotowane przez pracowników BEP IPN
 • wyłonienie czteroosobowych drużyn reprezentujących szkoły
 • prezentacja tematu, losowanie par pierwszego etapu oraz losowanie stron w każdej z debat (propozycja lub opozycja)
 • praca z tutorami przygotowującymi drużyny do debaty (pomoc w przygotowywaniu argumentacji)

3. Debaty – I etap – temat „Powstanie Warszawskie” – 9 stycznia 2013

 • cztery pary drużyn w tym samym czasie spotykają się na WNPiD UAM w Poznaniu
 • ocena przez zespoły ekspertów (pracownicy BEB IPN, kadra UAM, trenerzy z Grupy Projektowej) i wyłonienie zwycięzców poszczególnych debat, którzy przechodzą do półfinału
 • przedstawienie tematu półfinałowego

4. Przygotowanie do II etapu

 • warsztaty retoryczne, emisja głosu, praca z kamerą
 • wykłady i konwersatoria związane z wybranym tematem
 • praca w grupach z tutorami

5. Debaty – II etap – temat „Poznański Czerwiec 1956” – 6 lutego 2013

 • analogicznie jak w przypadku etapu I, losowanie par, ogłoszenie wyników

6. Przygotowanie do finału

 • wykłady i zajęcia merytoryczne – BEP IPN
 • praca w grupach z tutorami

7. Debata finałowa – temat „Żołnierze Wyklęci” – 6 marca 2013

 • wyłonienie zwycięzcy
 • przyznanie nagród indywidualnych najlepszym mówcom
 • podsumowanie projektu

8. Nagroda – wycieczka do Warszawy dla zwycięskiej szkoły ( nie tylko czterech głównych mówców, ale cała grupa zaangażowana w projekt)


Liczba uczestników: 8 szkół, grupy od kilkunastu do ok. 30 osób = ok. 150-200 uczestników

Szkoły zaproszone do pilotażowego projektu turnieju:

 • III LO Poznań
 • V LO Poznań
 • XXV LO Poznań
 • II LO Konin
 • I LO Inowrocław
 • I LO Ostrzeszów
 • I LO Kościan
 • Zespół Szkół w Opalenicy

Planując pilotażowy projekt turnieju organizatorzy pozwolili sobie na wyłączność w doborze szkół-uczestników debat, wybierając spośród tych placówek, które intensywnie współpracują z WNPiD i BEP IPN. Kryterium wyboru była długość współpracy z BEP i WNPiD oraz liczba przeprowadzonych dotychczas zajęć. Swoje założenia organizatorzy uzasadniają tym, że udział w projekcie pilotażowym turnieju ma być swoistą formą nagrody dla szkól szczególnie zaangażowanych we współpracę z BEP IPN i WNPiD. W przyszłym roku szkolnym, we wrześniu, ogłoszona zostanie kolejna edycja turnieju i wówczas wszyscy będą mieli równe szanse zgłosić swoją aplikację.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

 • uczniowie poznając tajniki retoryki i erystyki, uczą się jak pięknie i przekonywująco przemawiać
 • przyswajają wysokie standardy prowadzenia debaty publicznej, uczą się kultury dyskusji, szacunku dla oponentów i powściągania emocji
 • poznają tajniki autoprezentacji, zachowania przed kamerą i emisji głosu
 • znacząco poszerzą wiedzę na temat wydarzeń z historii Polski, będą mieli okazję wypracować własne zdanie na ich temat, poznając różne punkty widzenia
 • będą bardziej świadomi historii własnego kraju, jej złożoności i wielowymiarowości

Ekonomiczne gry uliczne

Narodowy Bank Polski organizator konkursu  w Ekonomicznych Grach Ulicznych. Ekonomia pomagała  drużynom ze szkół ponadgimnazjalnych poruszać się po ulicach Poznania, zaliczając kolejne punkty związane z tematyką banku centralnego, by z sukcesem dotrzeć do mety, gdzie na najlepszych czekały  czekać nagrody!

W roku szkolnym 2012/2013 w projekcie uczestniczy młodzież z 10 miast Polski oraz z 10 państw europejskich. Województwo wielkopolskie reprezentowały dwie szkoły XXV LO i ZSE w Poznaniu.

Program Sci-Tech Challenge jest prowadzony w Europie od trzech lat. W Polsce trwa jego pilotażowa edycja, w której uczestniczy już ponad 800 uczniów. Honorowy patronat nad finałem ogólnopolskim Sci-Tech Challenge objął Lee Feinstein, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.

ExxonMobil, producent olejów silnikowych Mobil 1, zachęca młodzież do studiowania na kierunkach przyszłościowych i wiązania swojej kariery z matematyką,naukami przyrodniczymi i nową technologią.

Wszystko w ramach międzynarodowego programu Sci-Tech Challenge i współpracy z Junior Achievement Young Enterprise (JA-YE), największą w Europie organizacją wspierającą przedsiębiorczość wśród młodych.

Program Sci-Tech Challenge jest skierowany do uczniów w wieku 15-18 lat i ma zachęcić ich do zainteresowania się przedmiotami, które pomogą zdobyć indeksy na najbardziej przyszłościowych kierunkach studiów wyższych.Uczestnicy programu poznają wyzwania współczesnego świata, w tym sektora energetycznego.
Poza Polską program jest obecnie prowadzony w 8 innych krajach - Belgii, Francji, Holandii, Niemczech, Norwegii, Rosji, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. W ciągu 3 lat w programie wzięło udział 5400 uczniów oraz 180 nauczycieli. W Polsce akcja objęła już ponad 800 uczniów, a wolontariusze ExxonMobil pod koniec ubiegłego roku odwiedzili szkoły w Łodzi, Bydgoszczy, Poznaniu, Koszalinie i Bytomiu. Projekt koordynuje należąca do sieci JA-YE Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Program Sci-Tech składa się z czterech etapów. Pierwszy to internetowy quiz, który jest jedynie rozgrzewką przed kolejnymi etapami projektu. Test jest opracowany na podstawie raportu ExxonMobil „Outlook for Energy - A View to 2030". Test ma zwiększyć świadomość uczniów na temat wyzwań energetycznych XXI wieku. Uczestnicy, którzy odpowiedzą poprawnie na co najmniej 80% pytań, uzyskują specjalny dyplom.
W drugim etapie projektu przedstawiciele ExxonMobil odwiedzają wybrane szkoły i rozmawiają z uczniami o swojej karierze i doświadczeniach zawodowych. Podczas spotkań inżynierowie z ExxonMobil sprawdzają również wiedzę uczniów przed finałem ogólnopolskim, kiedy to w ciągu jednego dnia uczestnicy rozwiązują problem związany z tematem energii, przedstawiony przez ExxonMobil. Wolontariusze z tej firmy są mentorami dla zespołów i doradzają im, jak przygotować się do trudnych pytań jury na ostatnim etapie projektu.
W rozgrywkach europejskich, w których Polskę reprezentować będzie najlepszy zespół, wytypowany przez jury, międzynarodowe zespoły po raz kolejny rozwiązują problemy energetyczne współczesnego świata.
Wsparcie dla programów naukowych to obok walki z malarią i wyrównania szans ekonomicznych kobiet, jedno z głównych działań dodatkowych firmy ExxonMobil. W Europie widoczny jest brak odpowiednich umiejętności i wiedzy w dziedzinie matematyki, nauk przyrodniczych i technologii. Liczne badania dowodzą, że na całym kontynencie spada liczba absolwentów tych kierunków. Jednocześnie branża przemysłowa prognozuje rosnące zapotrzebowanie na tych ekspertów w przyszłości. Firmy, jeżeli chcą zatrudniać osoby z odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą, muszą zaangażować się w ich rozwój we wczesnym wieku. Dlatego producent olejów silnikowych Mobil 1 wspiera program, który stawia na dziedziny ważne dla sektora energetycznego i zachęca młodzież do rozpoczynania kariery w tym zakresie.
Międzynarodowy program Sci-Tech Challenge zwiększa świadomość uczniów o przemyśle energetycznym i związanych z nim wyzwaniach. Pozwala również spotkać się z przedstawicielami branży.
Inicjatywa pokazuje, że programy CSR oparte na umiejętnościach mają duży wpływ na powiązanie potrzeb przemysłu z edukacją. Więcej informacji na stronach www.exxonmobil.com i www.ja-ye.org

II EDYCJA
Kluczowe elementy projektu:
1. Quiz dla uczniów z pytaniami opracowanymi w oparciu o ExxonMobil Outlook for Energy – dostępny na stronie projektu w języku angielskim.
2. Zajęcia w klasach prowadzone przez wolontariuszy ExxonMobil.
3. Udział uczniów w krajowych warsztatach Sci-Tech Challenge.
4. Udział najlepszego zespołu uczniowskiego w europejskich warsztatach Sci-Tech Challenge.

Założenia projektu 2012/2013:
1. Do realizacji projektu zostanie zaproszonych 10 nowych szkół i 10 nowych nauczycieli.
2. W realizację projektu zaangażuje się 12 wolontariuszy ExxonMobil.
3. Wolontariusze ExxonMobil przeprowadzą 10 wizyt w klasach dotyczących zagadnień i wyzwań stojących
przed przemysłem energetycznym. Weźmie w nich udział łącznie przynajmniej 125 uczniów. 4. Przynajmniej 300 uczniów rozwiąże quiz dostępny na stronie projektu.Grupa 5 najlepszych uczniów z każdej szkoły (łącznie 50 uczniów) zostanie zaproszona na warsztaty Sci-Tech Challenge, podczas których rozwiązywać będą zadany problem i prezentować wyniki swojej pracy grupowej przed rówieśnikami i jury złożonym z pracowników firmy ExxonMobil. 5. Najlepsza drużyna (5 osób) reprezentować będzie Polskę podczas międzynarodowego spotkania European Sci-Tech Challenge w dniach 16-18 kwietnia w Mediolanie.

Ramowy harmonogram projektu:
1. Rekrutacja wolontariuszy i szkół do projektu – do 5 października 2012 r.
2. Realizacja quizu z uczniami – październik 2012 r.
3. Organizacja co najmniej 10 wizyt wolontariuszy ExxonMobil w wybranych szkołach w okresie listopad 2012 r. - I połowa stycznia 2013 r.
4. Organizacja krajowego konkursu Sci-Tech Challenge – 7-8 marca 2013 r. (tbc)
5. Wyjazd zwycięskiej drużyny (5-ciu uczniów) na European Sci-Tech Challenge – 16-18 kwietnia 2013 r., Mediolan.

Dzień Przedsiębiorczości

"Dzień przedsiębiorczości" jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

 • odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
 • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
 • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
 • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
 • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Program "Banki w akcji" jest projektem edukacyjnym opartym o grę decyzyjną symulującą funkcjonowanie banku komercyjnego.
Gra prowadzona jest w języku angielskim, uczestnictwo w niej w sposób naturalny wprowadza angielskie słownictwo bankowe.
Zaletą programu jest możliwość organizacji szkolnych i międzyszkolnych konkursów a także uczestnictwo w konkursach organizowanych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Efektywne wykorzystanie gry jako narzędzia edukacyjnego wymaga odpowiedniego wprowadzenia ucznia w specyfikę funkcjonowania banku. Bardzo pomocne są materiały dydaktyczne z programu " Moje finanse".

Przed przystąpieniem do gry pożądane jest przeprowadzenie przez nauczyciela zajęć z uczniami, w trakcie których omówione zostaną podstawowe elementy konieczne do zrozumienia specyfiki funkcjonowania sektora bankowego.

W trakcie gry zespoły reprezentujące zarząd banku, na podstawie analizy raportu finansowego i analizy sektora bankowego, podejmują decyzje odnośnie wysokości stóp procentowych kredytów krótko i długo terminowych, lokat i depozytów, a także o wysokości nakładów na marketing i badania oraz rozwój.

Realizacja programu jest zgodna z zaleceniami Komisji Europejskiej dotyczącej edukacji finansowej w krajach Unii.

Komisja Europejska zwraca uwagę na bardzo niski poziom wiedzy z zakresu finansów wśród konsumentów.

Celem komunikatu skierowanego do rządów państw Unii jest ułatwienie realizacji programów edukacji finansowej poprzez:

 • uświadomienie potrzeby zwiększenia poziomu wiedzy z zakresu finansów,
 • zachęcanie do świadczenia w UE wysokiej klasy usług w zakresie edukacji finansowej, w tym wymiany najlepszych praktyk, a także wspieranie tego rodzaju działalności,
 • opracowanie określonych praktycznych środków pomocniczych służących osiągnięciu tych celów.

W roku szkolnym 2008/2009 symulacja "Banki w akcji" została wykorzystana po raz pierwszy w Olimpiadzie Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji (Zawody Okręgowe Olimpiady odbyły się w oparciu o symulację).
Olimpiada Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji została zarejestrowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i znajduje się w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Program edukacyjny „Moje finanse” pozwala uczniom na przygotowanie się do podejmowania racjonalnych decyzji, jakich wymaga zarządzanie osobistymi środkami finansowymi.
Najważniejszą metodą pracy, charakterystyczną dla tego programu jest kształcenie oparte na poszukiwaniu i analizie informacji. Ważnym elementem jest wspólna analiza różnych efektów pracy zespołów i diagnozowanie ich przyczyn.
Materiały edukacyjne programu „Moje finanse” niosą treści spójne z wymaganiami podstawy programowej – zarówno w odniesieniu do zadań szkoły, jak i wymagań dla przedmiotu IV etapu edukacyjnego „Podstawy przedsiębiorczości”. Jednocześnie przynoszą one niezwykle użyteczne dla ucznia informacje na temat finansów osobistych, które dotyczą m. in. możliwości oszczędzania, lokowania, inwestowania osobistych środków finansowych, starania się o kredyty bankowe, czy wreszcie zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych środków. Wprowadzają również w świat finansów, wskazując i wyjaśniając mechanizmy funkcjonowania instytucji rynkowych.
Program może być realizowany w wymiarze ok. 30 godzin dydaktycznych przez rok, w formie zajęć pozalekcyjnych (również w ramach realizacji „godziny kartowej”) lub warsztatów dla uczniów szczególnie zainteresowanych tą tematyką.

Celem programu „Moje finanse” adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest:

 • przekazanie uczniom wiedzy na temat wszelkich form inwestowania swoich pieniędzy;
 • wykształcenie u uczniów potrzeby aktualizowania swojej wiedzy i korzystania z różnorodnych jej źródeł;
 • podniesienie efektywności przekazywania wiedzy na temat finansów osobistych;
 • przygotowanie młodzieży do efektywnego zarządzania swoimi finansami obecnie i w przyszłości.

Dla młodzieży nauczenie się podejmowania decyzji finansowych oraz planowania swojej finansowej przyszłości jest sprawą pierwszorzędnej wagi.

Program składa się z następujących modułów tematycznych:

 • Bezpieczne finanse;
 • Inwestycja w przyszłość;
 • Moje inwestycje;
 • Mój budżet;
 • Polubić banki;
 • Świat finansów.

Jestem Przedsiębiorczy

Misją projektu jest wprowadzenie do programu nauczania przedmiotów  Podstaw przedsiębiorczości oraz Ekonomia w praktyce, w szkołach ponadgimnazjalnych w Wielkopolsce, innowacyjnych narzędzi dydaktycznych pozwalających na określenie mocnych i słabych stron ucznia w zakresie  kompetencji przedsiębiorczych, z jednoczesnym wskazaniem obszarów do rozwoju i automatycznym generowaniem programów szkoleń w tym zakresie (narzędzie do pomiaru 11 kompetencji przedsiębiorczych) oraz 2 gier dydaktycznych wzmacniających te kompetencje i będących jednocześnie praktyczną formą realizacji programu nauczania przedmiotu, co pozwoli  na rozwój potencjału ucznia, trafniejszy wybór dalszej drogi kształcenia i ścieżki kariery zawodowej. Jesteśmy przekonani, że  będzie to równocześnie stanowić istotną pomoc w pracy nauczycieli i doradców zawodowych, jednocześnie podnosząc znaczenie i rangę przedmiotów Podstawy Przedsiębiorczości i Ekonomia w praktyce. Proponowane w Projekcie narzędzia dydaktyczne będą znacząco wpływać na kształtowanie postaw przedsiębiorczych i zachowań etycznych ucznia w życiu osobistym i zawodowym, kształtować umiejętności komunikowania się, współpracy, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, pobudzać zainteresowania prowadzeniem firmy i ciągłym inwestowaniem w siebie.

Szkoła i Uniwersytet

Celem ogólnym projektu jest wprowadzenie do rzeczywistości szkolnej nowego modelu praktyk pedagogicznych, skutecznego w kształceniu kreatywnego i refleksyjnego nauczyciela-wychowawcy.

Do celów szczegółowych należą:

 1. Utworzenie sieci szkół partnerskich współpracujących z Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz zorganizowanie zespołu stałych współpracowników;
 2. Stworzenie i wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji nauczycieli - opiekunów praktyk pedagogicznych;
 3. Podniesienie jakości praktyk pedagogicznych poprzez wypracowanie form i metod prowadzenia zajęć zapewniających wykształcenie kreatywnego i refleksyjnego nauczyciela-wychowawcy mogącego sprostać wyzwaniom współczesnej dydaktyki;
 4. Opracowanie, wdrożenie i dostosowanie organizacji studenckich praktyk pedagogicznych do nowych wymagań szkolnych i możliwości szkół wyższych zapewniającej spójny program praktyk pedagogiczno-psychologicznych i dydaktycznych, uwzględniającej wielostopniowy system kształcenia szkolnego i akademickiego;
 5. Umożliwienie systematycznej ewaluacji przebiegu praktyk oraz analizy ich efektów poprzez opracowanie i wprowadzenie odpowiednich narzędzi.

Zadania powierzane nauczycielom – opiekunom praktyk:

 • Rola „mistrzów” dla studentów – praktykantów;
 • Przeprowadzenie lekcji „pokazowych” w ramach wszystkich rodzajów praktyk;
 • Opieka merytoryczna nad 3 studentami – praktykantami podczas praktyk ciągłych;
 • Ocena studenckich scenariuszy lekcji, ich przebiegu i portfolio;
 • Ewaluacja praktyk przeprowadzana na bieżąco po każdych praktykach (na stronie internetowej projektu);
 • Ewaluacja projektu;
 • Udział w konferencjach i warsztatach.

Zadania powierzone pedagogom/psychologom szkolnym

 • Koordynowanie prac nad projektem;
 • Inicjowanie współpracy pomiędzy uczestnikami projektu;
 • Organizowanie konferencji i warsztatów dla beneficjentów projektu;
 • Dostarczenie narzędzi do ewaluacji praktyk i projektu oraz ich analiza statystyczne;
 • Prezentowanie uczestnikom projektu wyników ewaluacji i podsumowania projektu;
 • Stały kontakt z beneficjentami za pośrednictwem m. in. strony internetowej.

Korzyści dla szkół

Doposażenie klasopracowni przyrodniczej w każdej szkole w sprzęt o wartości 10 tys zł.

Memoramus

PRZEDSTAWICIELE SPOŁECZNOŚCI NASZEGO LICEUM

W KATYNIU

Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS
w Poznaniu powstało wiosną 2006 roku w wyniku nawiązania bliskiej współpracy sześciu poznańskich szkół z przedstawicielami Rodziny Katyńskiej i Związku Sybiraków. Ideą jego działalności jest ocalanie pamięci o losach Polaków na Wschodzie w latach II wojny światowej, pomoc Polonii, a także nawiązanie wzajemnych kontaktów młodych ludzi z Polski i krajów byłego Związku Radzieckiego. Jednym
z zamierzeń jest organizacja corocznych wyjazdów poznańskiej młodzieży do Katynia oraz wspólny Marsz Pamięci
z młodzieżą rosyjską dla oddania hołdu polskim i rosyjskim ofiarom komunistycznych zbrodni.

W roku szkolnym 2011/2012 Liceum Zamoyskiej, przystępując do Stowarzyszenia MEMORAMUS, rozpoczęło zaangażowane działania w ramach projektu „Trwała Pamięć Pokoleń”, m. in. przedstawienie „Chciało się żyć” oraz literacko-plastyczny konkurs „Historia jednego guzika”. Ich zwieńczeniem był udział pięciu uczniów pod opieką Pani Dyrektor Małgorzaty Supłat i nauczyciela historii, Magdy Giebel w Marszu Pamięci w Katyniu.

Wyjazd do Smoleńska w kwietniu 2012 roku miał na celu uczestniczenie w uroczystościach w Memoriale (22 kwietnia), ale
w drodze powrotnej byliśmy w miejsce katastrofy Samolotu Prezydenckiego w 2010 roku, a także zwiedziliśmy miejsca związane z historią Rzeczypospolitej na dawnych Kresach Wschodnich (Kuropaty, Nowogródek, Mogiłę Powstańców Styczniowych nad Niemnem oraz Grodno).

Kolejny wyjazd uczniów i nauczycieli naszej Szkoły planowany jest na kwiecień 2014 roku. Poprzedzą go
liczne działania projektowe, w tym uroczyste posadzenie
Dębu Katyńskiego.