Szkoła i Uniwersytet

Celem ogólnym projektu jest wprowadzenie do rzeczywistości szkolnej nowego modelu praktyk pedagogicznych, skutecznego w kształceniu kreatywnego i refleksyjnego nauczyciela-wychowawcy.

Do celów szczegółowych należą:

 1. Utworzenie sieci szkół partnerskich współpracujących z Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz zorganizowanie zespołu stałych współpracowników;
 2. Stworzenie i wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji nauczycieli - opiekunów praktyk pedagogicznych;
 3. Podniesienie jakości praktyk pedagogicznych poprzez wypracowanie form i metod prowadzenia zajęć zapewniających wykształcenie kreatywnego i refleksyjnego nauczyciela-wychowawcy mogącego sprostać wyzwaniom współczesnej dydaktyki;
 4. Opracowanie, wdrożenie i dostosowanie organizacji studenckich praktyk pedagogicznych do nowych wymagań szkolnych i możliwości szkół wyższych zapewniającej spójny program praktyk pedagogiczno-psychologicznych i dydaktycznych, uwzględniającej wielostopniowy system kształcenia szkolnego i akademickiego;
 5. Umożliwienie systematycznej ewaluacji przebiegu praktyk oraz analizy ich efektów poprzez opracowanie i wprowadzenie odpowiednich narzędzi.

Zadania powierzane nauczycielom – opiekunom praktyk:

 • Rola „mistrzów” dla studentów – praktykantów;
 • Przeprowadzenie lekcji „pokazowych” w ramach wszystkich rodzajów praktyk;
 • Opieka merytoryczna nad 3 studentami – praktykantami podczas praktyk ciągłych;
 • Ocena studenckich scenariuszy lekcji, ich przebiegu i portfolio;
 • Ewaluacja praktyk przeprowadzana na bieżąco po każdych praktykach (na stronie internetowej projektu);
 • Ewaluacja projektu;
 • Udział w konferencjach i warsztatach.

Zadania powierzone pedagogom/psychologom szkolnym

 • Koordynowanie prac nad projektem;
 • Inicjowanie współpracy pomiędzy uczestnikami projektu;
 • Organizowanie konferencji i warsztatów dla beneficjentów projektu;
 • Dostarczenie narzędzi do ewaluacji praktyk i projektu oraz ich analiza statystyczne;
 • Prezentowanie uczestnikom projektu wyników ewaluacji i podsumowania projektu;
 • Stały kontakt z beneficjentami za pośrednictwem m. in. strony internetowej.

Korzyści dla szkół

Doposażenie klasopracowni przyrodniczej w każdej szkole w sprzęt o wartości 10 tys zł.