W skład Prezydium Rady Rodziców

w roku szkolnym 2021-2022 wchodzą:

 

Prezydium RR

Przewodniczący:

Marta Wiśniewska

Z-ca przewodniczącego:

Renata Hercka

Sekretarz:

Katarzyna Wielgusz

Skarbnik:

Włodzimierz Wieczorek

 

 

Komisja rewizyjna

 

Przewodniczący: Iwona Adamska
Członek: Ewa Błaszkowska

 

 

 Zapraszamy do współpracy !!!

 Spotkania Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 odbywają się wg kalendarium.

 

Wpłaty na konto Rady Rodziców

Rada Rodziców XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu pragnie wspierać inicjatywy wzbogacające rozwój młodzieży. Temu celowi służy między innymi fundusz gromadzony przez Radę ze składek rodziców. Każda wpłacona złotówka, każdy pozyskany przez nas wszystkich grosz przekazywany jest na potrzeby szkolnej społeczności. Rada Rodziców dofinansowuje imprezy i uroczystości szkolne oraz zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego. Jesteśmy pewni, że dokonane przez Państwa wpłaty przyniosą radość naszym dzieciom.

Wpłat można dokonywać na zebraniach rodzicielskich lub na konto Rady Rodziców prowadzone przez Santander Bank Polska
Na przelewie w tytule proszę umieścić imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.

 

Numer konta: 27 1090 2590 0000 0001 3340 0119

________________________________________________________________________________________________________________________

Regulamin konkursu „Frekwencja wpłat na fundusz Rady Rodziców” 

 1. Celem konkursu jest zachęcenie Rodziców i Uczniów do przekazywania dobrowolnych wpłat na fundusz Rady Rodziców. 
 2. Konkurs skierowany jest do wszystkich Uczniów Liceum, ich Rodziców i Opiekunów. Do konkursu przystępują poszczególne klasy Liceum Ogólnokształcącego. 
 3. Konkurs polega na zbieraniu w poszczególnych klasach środków pieniężnych i przekazanie ich na fundusz Rady Rodziców. 
 4. Ocenie konkursowej będzie podlegać łączna wysokość dokonanych wpłat w stosunku do liczby uczniów danej klasy.  
 5. Zgodnie z uchwałą Rady Rodziców z dnia 12 czerwca 2020r. - wysokość rocznej składki w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 150 zł.  
 6. Wpłaty na fundusz Rady Rodziców można dokonywać w następujący sposób: 

             a) u skarbników klasowych Rad Rodziców, 

           b) bezpośrednio na konto Rady Rodziców – Santander Bank Polska 27 1090 2590 0000 0001 3340 0119  (w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę). 

 7. Konkurs trwa od dnia podjęcia uchwały przez Radę Rodziców do 23 kwietnia 2021 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2021r. W trakcie trwania konkursu Rada Rodziców będzie sukcesywnie informować wszystkich uczestników o bieżącym stanie realizacji i wysokości wpłat.
 8. W konkursie uwzględniane będą wpłaty na Fundusz Rady Rodziców dokonane od 1 września 2020 r. do 23 kwietnia 2021r. 
 9. Nagrodą w konkursie są środki pieniężne, które klasa może przeznaczyć na dowolne cele klasowe, wyjazd do kina lub teatru, dofinansowanie wycieczki itp. 
 10. Nagrodę otrzymują trzy najlepsze klasy, które do dnia 23 kwietnia 2021 roku uzyskają najwyższą kwotę wpłat. 
 11. Wysokość przyznanej nagrody ustalona zostanie przez Radę Rodziców w zależności od dostępnych środków finansowych w danym roku szkolnym. 
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego akceptacji w powyższej treści przez Radę Rodziców.  
 13. Regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Rodziców nr 6/2020/2021 z dnia 25.09.2020r. 

 

 rada rodziców

 

 

1% podatku dla Licealistów !!!

Rada Rodziców naszego Liceum zawarła porozumienie z Fundacją „Rodzice Szkole” z siedzibą w Warszawie. Celem porozumienia jest wspólne działanie na rzecz pozyskania funduszy z 1 % od podatku dochodowego od osób fizycznych na działalność naszej szkoły.

Zgodnie z regulaminem Rady Rodziców, otrzymane w ten sposób środki finansowe wykorzystane będą między innymi na:

- udzielanie pomocy materialnej uczniom, 

- dofinansowanie konkursów i uroczystości szkolnych,

- zakup nagród dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach.

Szczegółowe informacje na temat Fundacji „Rodzice Szkole” uzyskać można na stronie www.rodziceszkole.edu.pl

Fundacja Rodzice Szkole numer KRS 0000268115

Wpisując „RR XXV LO POZNAŃ” w zeznaniu podatkowym, przeznaczamy swój 1% podatku na działalność wspierającą nasze dzieci.