Dostępność strony internetowej

XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu obowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.lo25.pl XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej 12.06.2006 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej 29.03.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Skróty klawiaturowe - strona obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki internetowej.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Strona jest zgodna z programami udźwiękowiającymi.
 • Podstrony znajdujące pod poszczególnymi pozycjami z menu dostępne są także z po otwarciu danej strony.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

Dostępność architektoniczna

 • Wejście główne do budynku przez portiernię, kontrowane prze Woźną
 • Ponadto do budynku prowadzą jeszcze trzy wejścia. Do dwóch prowadzą schody bez platformy podjazdowej. Trzecie wejście ewakuacyjne znajduje się z tył budynku przez salę gimnastyczną usytuowane na poziomie zero (bez schodów) umożliwiające wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach.
 • Korytarze szerokie bez przeszkód, schody z bezpieczną poręczą, brak windy.
 • Brak pochylni, platform, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych.
 • Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku na dziedzińcu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Data sporządzenia deklaracji 29.03.2021 r.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji 29.03.2021 r.

Deklarację przygotowano na podstawie Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Urszula Korżel

E-mail osoby do kontaktu:

Numer telefonu osoby do kontaktu: 61 822 49 41

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor XXV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

Adres: ul. Widna 1, 60-655 Poznań

E-mail:

Telefon: 61 848 57 31

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu i online.
 • Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do pracowników szkoły zostanie skierowany pracownik merytoryczny, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.