zwolnienie lekarskieNa podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 373 ze zm.)

§ 4. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 Uczniowie ubiegający się o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego w danym roku szkolnym  zobowiązani są dostarczyć do 10 września (lub niezwłocznie po zaistnieniu szczególnych okoliczności) opinię lekarza oraz prośbę rodziców / prawnych opiekunów na drukach obowiązujących w szkole do nauczycieli wychowania fizycznego.

 Pliki do pobrania:

Prośba do dyrektora o zwolnienie z ćwiczeń

Prośba o opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania ćwiczeń