Od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. należy wypełnić wniosek w Nabór PCSS. UWAGA! Kandydaci do klas dwujęzycznych muszą wypełnić wniosek w terminie 16-31 maja 2022 r.

 

 

Od 24 czerwca do 12 lipca br. (do godz. 15:00) – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje, w Nabór PCSS.

 

 

Od 20 lipca do 1 sierpnia br. (do godz. 15:00) w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany przyjmowane są oryginały dokumentów. Wymagane są:

  • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej (oryginał),

  • wyniki wszystkich egzaminów ósmoklasisty (oryginał),

  • 2 fotografie (podpisane),

  • karta zdrowia,

  • skrócony odpis aktu urodzenia (kserokopia),

  • odpowiedni kwestionariusz osobowy, poniżej linki:

 

Kwestionariusz osobowy - uczeń niepełnoletni doc

Kwestionariusz osobowy - uczeń niepełnoletni pdf

 

Kwestionariusz osobowy - uczeń pełnoletni doc

Kwestionariusz osobowy - uczeń pełnoletni pdf


Kwestionariusz prosimy drukować dwustronnie i wypełnić czytelnym pismem

  • opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli taką kandydat posiada),

       

KOMPLET DOKUMENTÓW prosimy składać w koszulkach foliowych!