14 maja - 30 maja 2018r. w godz. 9.00 - 15.00 - przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych (wniosków i załączników) do pozostałych klas pierwszych.

Warto przeczytać: ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019  

  1. Należy wypełnić wniosek elektronicznyZATWIERDZIĆ
  2. System wygeneruje PIN – należy zapisać i zachować
  3. Należy złożyć wniosek – tylko w szkole pierwszego wyboru (wyjątkiem są szkoły, które nie biorą udziału w naborze elektronicznym).

Wydrukowanie wniosku PRZED zatwierdzeniem spowoduje, że dane NIE ZOSTANĄ ZAPISANE w systemie!

Jeżeli we wniosku została zaznaczona opcja o pierwszeństwie w przyjęciu – należy dołączyć dokumenty uprawniające do pierwszeństwa na drugim albo na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art.20f ust.3 i 4 (art.20c. ust.2) Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.

Oświadczenie o spełnieniu warunków rodziny wielodzietnej – pobierz

Wszystkie dokumenty należy składać w foliowych koszulkach.

6 czerwca o godz. 15.00 - sprawdzian kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej

11 czerwca do godziny 10.00 - wyniki sprawdzianu kompetencji językowych

Od 15 czerwca – 19 czerwca 2018r. do godziny 14.00 istnieje możliwość dokonania wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół.

22 czerwca – 25 czerwca 2018r. 9.00 - 15.00 - przyjmowanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Do 26 czerwca 2018r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

11 lipca 2018r. o godzinie 11.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 19 lipca 2018r. - przyjmowanie oryginałów dokumentów:

  1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  3. kwestionariusz osobowy pobrany ze strony szkoły – lo25.pl zakładka Rekrutacja (http://www.lo25.pl/wiecej/rekrutacja)
  4. dwie fotografie podpisane na odwrocie,
  5. kartę zdrowia,
  6. kserokopię aktu urodzenia,
  7. opinie, orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli takie posiada).

20 lipca 2018r. do godziny 13.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym:

W dniach od 1 sierpnia do 3 sierpnia 2018r., w godzinach 09.00-14.00 składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

6 sierpnia 2018 r. o godzinie 11.00 przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej.

7 sierpnia do godziny 10.00 podanie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu kompetencji językowych.

24 sierpnia 2018 r., o godzinie 10.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 30 sierpnia 2018r., do godziny 12.00 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

31 sierpnia 2018r., o godzinie 13.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.